Наукові публікації Квасніцької О.С.    1. Квасніцька О. С. Ефективність кардонату в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень / О. С. Квасніцька // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2. – С. 113–115.
    2. Бабінець Л. С. Вплив супутнього хронічного обструктивного захворювання легень на стан мікробіоценозу товстого кишечника і клінічний перебіг хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька // Кримський терапевтичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 49–54).
    3. Дисбіоз товстого кишечника при хронічному панкреатиті та ефективність застосування Біфіформу комплекс для корекції його клінічних проявів / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Рябоконь С. С., Скрипник М. В. // Архів клінічної медицини. – 2009. – № 2. – С. 55–58.
    4. Трофологічні порушення при хронічному панкреатиті і чинники їх виникнення / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я. // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – С. 27–29.
    5. Вплив супутніх захворювань на про- та антиоксидантний статус хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я., Криськів О. І., Гощінська Т. В., Складанюк Л. І., Дуць Р. П. // Гастроентерологія : міжвід. зб. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2010. – Вип. 44. – С. 72–77.
    6. Стан кісткової тканини хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з іншими внутрішніми хворобами / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я. // Проблеми остеології. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 50–52.
    7. Остеодефіцит і вплив супутньої патології на його глибину при хронічному панкреатиті / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я. // Буковинський медичний вісник : матеріали наук.-практ. конф. із міжнар. участю «Актуальні питання внутрішньої медицини»). – 2011. – Т. 15, № 2 (58). – С. 183–185.
    8. Супутнє хронічне обструктивне захворювання легень як предиктор ускладнення клінічного перебігу та зниження якості життя при хронічному панкреатиті / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, О. І. Криськів, Ю. М. Герасимець, В. М. Творко // Буковинський медичний вісник : матеріали наук.-практ. конф. із міжнар. участю «Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку»). – 2011. – Т. 15, № 3 (59). – С. 153–156.
    9. Бабінець Л. С. Дисбіоз товстої кишки як чинник порушень в антиоксидантному статусі хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 4. – С. 46–48.
    10. Бабінець Л. С. Зміни мікробіоценозу товстого кишечника під впливом супутнього хронічного обструктивного захворювання легень / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька // Матеріали підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль, 2009. – С. 33–35.
    11. Застосування L-карнітину в комплексній терапії хронічного панкреатиту у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Криськів О. І., Рябоконь С. С. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2010. – С. 9–10.
    12. Бабінець Л. С. Аналіз показників якості життя хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Ю. М. Герасимець // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці». – Тернопіль, 2011. – С. 7–8.
    13. Бабінець Л.С. Вплив тютюнопаління на стан окислювально-антиоксидантного статусу при хронічному панкреатиті / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Ю. М. Герасимець // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини». – Тернопіль, 2011. – С. 119.
    14. Бабінець Л. С. Патогенетичні взаємозв’язки при поєднанні хронічного панкреатиту і хронічного обструктивного захворювання легень / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2012. – С. 9–10.
    15. Пат. 68070 U України, МПК A 61 K 31/195, A 61 K 31/51, A 61 K 31/44. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька ; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільськийдержавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». – № u201111142 ; заявл. 19.09.11 ; опубл. 12.03.12, Бюл. № 5.
    16. Бабінець Л.С. Оптимізація корекції окисно-антиоксидантного дисбалансу у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень / Бабінець Л.С., Сміян С.І., Квасніцька О.С., Криськів О.І., Боровик І.О. // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів». – Тернопіль, 2012. – 23-25.
    17. Бабінець Л.С. Аналіз стану кісткової тканини при коморбідності хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень / Бабінець Л.С., Квасніцька О.С., Мігенько Л.М. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. – С. 8–9.
    18. Сміян С.І. Студентська науково-дослідна робота в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / Сміян С.І., Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А., Квасніцька О.С., Лихацька Г.В., Свистун І.І., Мігенько Л.М. // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі». – Тернопіль: 18-19 квітня 2013. – Ч. 2. – С 294-295.
    19. Сміян С.І. Особливості організації практичної роботи студентів у клініці внутрішньої медицини // Сміян С.І., Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А., Квасніцька О.С., Лихацька Г.В., Свистун І.І., Мігенько Л.М. // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі». – Тернопіль: 18-19 квітня 2013. – Ч. 2. – С 296-297.
    20. Бабінець Л.С. Дисбаланс гуморального імунітету як прояв трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень // Бабінець Л.С., Квасніцька О.С., Мігенько Л.М., Лихацька Г.В., Литвинюк Т.С // Матеріали науково-практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб». – Вінниця: 17-18 квітня 2014. – С. 8-9.
    21. Сміян С.І. Практично-орієнтоване викладання основ внутрішньої медицини англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу // Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Коморовський Р.Р., Лихацька Г.В., Квасніцька О.С., Свистун І.І., Мігенько Л.М. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у Вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського. – 15-16 травня 2014. – С. 291-293.
    22. Бабінець Л.С. Хронічний панкреатит та дисліпідемія, нові підходи до лікування // Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Квасніцька О.С., Цибік О.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря». «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 2014. – № 1(20). – С. 151.
    23. Мисула І.Р. Нові підходи до реабілітації хворих із остеоартрозом нижніх кінцівок із супутнім поперековим остеохондрозом // Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко, Квасніцька О.С., Левицька Л.В.// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань внутрішніх органів» 23-24 жовтня 2014 року
    24. Мисула І.Р. Клінічні ефекти імпульсної магнітотерапії у хворих на післяінфарктний кардіосклероз // Мисула І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С. // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань внутрішніх органів» 23-24 жовтня
    25. Мисула І.Р. Актуальність викладання медичної реабілітації та її місце в системі підготовки лікарів // Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В. , Квасніцька О.С. //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» 21-22 травня 2015 року
    26. Мисула І.Р. Сучасні вимоги до викладання медичної реабілітації в Україні // Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В. , Квасніцька О.С. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» 21-22 травня 2015 року
    27. BAKALYUK T.G., Efficiency of Physiotherapy in Treatment of Severe Pain Syndrome in Elderly Patients with Coxarthrosis // BAKALYUK T.G., MYSULA I.R., KVASNITSKA O.S., SALAYDA I.M. // Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 2 (18). – c. 83.
    28. Бабінець Л.С. Куріння як чинник поглиблення остеодефіциту при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту // Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, З.Я. Онуфрик, І.В. Семенова, Л.М. Мігенько // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ інфекція. – 2016. - № 1 (24). – С. 88-92
    29. Бабінець Л.С. Патогенетичні аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції // Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, К.Ю. Кицай, Б.О. Мігенько, О.С. Квасніцька // Вестник клуба панкреатологов. – 2016. - № 1 (30). – С. 16-19.