Навчальна робота

На сьогоднішній день кафедра складається iз 7 чоловiк: 2 професори, 2 доценти, 2 асистенти, 1 лаборант. З моменту створення кафедри і дотепер завiдувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Мисула Ігор Романович. На посадi професора, виконує свої обов’язки д.м.н. Голяченко А.О. Серед викладачів кафедри 6 мають науковий ступінь кандидата медичних наук, та є лікарями вищої та першої категорій. Всі викладачі кафедри мають великий стаж викладацької роботи. Доцент Бакалюк Т.Г. є завучем кафедри.

Всі викладачі кафедри отримали базову вищу освіту за напрямом підготовки "Медицина". Кафедра медичної реабілітації входить до складу медичного факультету. Навчальна робота пов’язана з викладанням дисциплін «Актуальні питання реабілітації та професійної орієнтації інвалідів» для студентів 2-го курсу, «Фізіотерапія» для студентів 4-го курсу, «Основи медичної реабілітації» для студентів 6-го курсу на медичному факультеті. «Рефлексотерапія» для студентів 5-го курсу на стоматологічному факультеті. Також викладаються «Фізіотерапія» та «Медична та соціальна реабілітація» для медсестер та медсестер-бакалаврiв, для інтернів – «Медична реабілітація». Для лікарів-курсантів проводяться передатестаційні цикли з «Фізіотерапії» та курси тематичного вдосконалення. Для бакалаврів із спеціальності «Здоров’я людини» викладаються «Основи медичних знань» для II-го курсу, «Фізіотерапія», «Курортологія», «Реабілітаційні технології», «Організація роботи реабілітаційних закладів» для III-го курсу. Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням методичної роботи.

Більшість викладачiв кафедри володiють англiйською мовою. На кафедрi проводиться викладання предметiв за відповідними програмами МОЗ України, для чого створенi вiдповiднi методична та матерiальна бази. Навчальною базою кафедри є відділення реабілітації Тернопільської міської лікарні №3, санаторій «Медобори». Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує високий рівень викладання, науково-дослідної роботи, освоєння практичних навичок з фізіотерапії, медичної та соціальної реабілітації хворих та організацію багатьох аспектів громадського здоров’я.

Оскільки більшість викладачів кафедри володіють кількома мовами, це дає їм змогу використовувати у навчальному процесі інформацію про останні досягнення світових освітніх програм. Викладачi кафедри проходили стажування у вищих навчальних медичних закладах Сполучених Штатiв Америки та Захiдної Європи, про що були отриманi вiдповiднi документи. З моменту створення кафедри її працiвники регулярно органiзовують всеукраїнськi науково-практичні конференцiї з різних аспектів реабілітації та відновного лікування терапевтичних хворих.

За останні 5 років на кафедрі підготовлений 1 доктор мед. наук та 3 кандидатів мед. наук. На даний час 1 викладач виконує докторську дисертацію та двоє пошукувачів проводять літературний пошук та обирають науковий напрям дослідження.

Курс дисциплін що читаються на кафедрі

На кафедрi навчаються студенти I, II, III, IV та VI курсу медичного, II, IV-го курсу медико-профілактичного, II, III курсу iнституту медсестринства, II, III, IV курсу з спеціальності «Здоров’я людини», лiкарi-iнтерни рiзних спецiальностей та проходять передатестацiйнi курси лiкарi-фiзiотерапевти та курси тематичного вдосконалення «Актуальні питання реабілітації, фізіотерапії та ЛФК» лікарі різних спеціальностей.

Студенти вивчають медичну реабілітацію та фiзiотерапевтичнi методи лiкування при рiзноманiтних захворюваннях та основнi лiкувальнi засоби, якi застосовуються на санаторно-курортному етапi реабiлiтацiї. Для лiкарiв-iнтернiв викладаються основи медичної реабiлiтацiї в терапiї, ортопедiї та травматологiї, педiатрiї, неврологiї, хiрургiї, гiнекологiї, дерматовенерологiї, отоларингологiї, сiмейнiй медицинi тощо.

Особлива увага придiляється застосуванню природних та преформованих фiзичних факторiв, лiкувальної фiзкультури, технiцi масажу, методам мануальної та кiнезотерапiї. Практичнi заняття проводяться у клiнiчних лiкарнях м. Тернополя та лiкувально-дiагностичному корпусi санаторiю "Медобори", де студенти та лiкарi-iнтерни опановують методики санаторно-курортного та фiзiотерапевтичного лiкування, ознайомлюються з особливостями застосування в реабiлiтацiйному лiкуваннi нетрадицiйних методiв (рефлексотерапiї, фiтотерапiї, iонотерапiї тощо).

Колективом кафедри надрукованi навчальнi посiбники з медичної реабiлiтацiї, фiзiотерапiї та курортологiї.