Кафедра медичної реабiлiтацiї входить до складу медичного факультету ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України". Викладання більш ніж 30 дисциплін ведеться українською та англійською мовами. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами. На кафедрі навчаються студенти І - ІІ курсів за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія", ІІІ - курс за спеціальністю 227 "Фізична реабілітація", IV курс за спеціальністю "Здоров'я людини" та VI курс за спеціальністю "Лікувальна справа".

Завдяки наполегливій роботі співробітників кафедри, зокрема проф. І.Р. Мисули, ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» став партнером Проекту Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine; в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ Capacity-Building projects in the field of Higher Education. В рамках цього гранту проводиться розробка уніфікованих та адаптованих до Європейських вимог програм підготовки магістрів спеціальності «Фізична терапія». Особлива увага приділяється впровадженню в практику підготовки магістрів об’єктивного структурованого комплексного іспиту (ОСКІ), котрий максимально наближений до аналогічних європейських іспитів.

Кафедра постійно ініціює та проводить виїзні курси навчання студентів на базі "Міжнародної клініки відновного лікування професора Козявкіна В.І", щороку групи студентів проходять стажування у лікувальних закладах Польщі. Налагоджена тісна навчальна та наукова співпраця із Польськими навчальними закладами в Білій Підлясці, Білостоку та ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує високий рівень викладання, науково-дослідної роботи, освоєння практичних навичок з фізіотерапії, медичної та соціальної реабілітації хворих та організацію багатьох аспектів громадського здоров’я.

Проф. І.Р. Мисула., проф. В.І. Козявкін, проф. Д.В. Попович , ас. Ю.В. Завіднюк зі студентами під час проведення занять на базі Міжнародної клініки відновного лікування професора В.І. Козявкіна

(2017 р)

Базою кафедри є Міська комунальна лікарня №3, у складі якої діє відділення реабілітації з відмінним оснащенням та матеріальною базою, завдяки чому студенти на кожному занятті мають можливість не тільки теоретично, але і на практиці засвоїти необхідні знання та навички. Клінічну практику студенти проходять на базах Обласної дитячої лікарні, міської лікарні №3, Обласного геріатричного пансіонату, маючи змогу працювати із пацієнтами усіх вікових груп та здійснювати реабілітацію при різноманітних нозологіях.

Тернопільська міська комунальна лікарня №3

(2016 р)

Кабінет ЛФК Тернопільської міської комунальної лікарні №3

(2016 р)

Кабінет магнітотерапії міської комунальної лікарні №3

(2016 р)

Кабінет ультразвукової терапії міської комунальної лікарні №3

(2016 р)

Викладачі кафедри приділяють велику увагу розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять».

Керуючись нормативними документами та розпорядженнями адміністрації ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського", колектив кафедри у своїй роботі зосереджується на вдосконаленні якості викладання, сприянні розвитку творчих здібностей студентів, введенням нових прогресивних технологій навчання та поповненням матеріально-технічної бази кафедри.

Про практично орієнтоване спрямування навчального процесу свідчить активна робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

На кафедрі запроваджено здачу об’єктивного структурованого комплексного іспиту (ОСКІ) студентам медичного факультету спеціальності «Фізична терапія», що дозволило проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з дисципліни.