Підручники та посібники

Медична реабілітація

Актуальні питання реабілітації та професійної орієнтації інвалідів

1. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві/Вакуленко Л.О., Мисула І.Р.,Левицька Л.В., Вакуленко Д.В., Прилуцька Г.В., Кутаков С.В., Прилуцький З.П., Начас О.М. - Навчальний посібник– Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 455с.

2. Медична та соціальна реабілітація / Мисула І.Р., Вакуленко Л.О., Швед М.І. та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 400 с.

3. Ежов В.В., Андрияшек Ю.И. Физиотерапия в схемах и рисунках: Справочник. – М.:АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 302 с.

4. Фізіотерапія: підручник / Н.П. Яковенко, В.Б.Самойленко. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 256 с.

5. Лекции по общей физиотерапии. Оржешковский В.В., Оржешковский Вас.В. – К.: Куприянова Е.А., 2005, - 368 с.

6. Основи курортології: Посібник для студентів та лікарів. За редакцією М.В.Лободи, Е.О.Колесника. – К.: Видавець Купріянова О.О., 2003. – 512 с.

7. Самосюк І.З., Парамончик В.М., Губенко В.М. та ін. Фізіотерапевтичні та фізіопунктурні методи і їх практичне застосування. Навчально-методичний посібник. 2-е вид., доп. – К.: Купріянова О.О., 2004. – 316 с.

Основи медичних знань

1. Основи клінічної медицини: Підручник/ За ред.. М.І.Шведа.- Тернопіль:ТДМУ, 2008.

2. Основи внутрішньої медицини: Підручник/ За ред. М.І.Шведа.- Тернопіль: ТДМУ,2013.

3. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За ред.. А. В. Єпішина.- Тернопіль: Укмедкнига, 2001

4. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В.

Реабілітаційні технології

1.Васильева Л.Ф., Мануальная диагностика и терапия. Клиническая биотехника и патобиомеханика. – СПБ, Фолиант, 2000г., 400с.

2.Минеджян Г. З. Сборник по народной медицине и нетрадиционным способам лечения.- М.: Альта-Принт, 2008.

Психологія здоров’я та здорового способу життя

1. Спіріна І.Д., Вітенко І.С., Наприєнко О.К. та ін.. Медична психологія: державний національний підручник – Дніпропетровськ: ЧП «Ліра» ЛТД, 2012. – 444с.

2. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І.С. Вітенко, О.О. Чабан, О.О. Бусло – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 187с.

3. Медична психологія: Підручник / І.С. Вітенко. – К.: Здоров’я, 2007.

4. Медична психологія. Навчальний посібник, рекоменд. МОНУ для студентів ВНЗ / Пшук Н.Г., Маркова М.В., Кондратюк А.І., Стукан Л.В. – Вінниця, 2010. – 136 с.