Наукова робота кафедри медичної реабілітації передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано 19 патентів на винахід, опубліковано понад 500 наукових праць у журналах і збірниках статей, зокрема за 2017-2018 р. опубліковано більше 20 статей, в тому числі закордоном - 8.

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

Науковi розробки кафедри спрямованi на вивчення лiкувального впливу низькоінтенсивних фiзiотерапевтичних процедур в поєднанні із мiсцевими природними лiкувальними факторами (сiрководневої води, хлоридно-натрiєвої ропи, сульфiдного торфоболота, голубої глини) та рефлексотерапією; наукове обгрунтованння системи медичної реабілітації для хворих з різною патологією і створення нових реабiлiтацiйних методик.

В даний час колектив кафедри медичної реабілітації сумісно із кафедрою фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання працюють над темою науково-дослідної роботи “ Клінічне обгрунтування використання болюсотерапії, пунктурної фізіотерапії та ЛФК у відновному лікуванні поперекового остеохондрозу ”.

Колектив кафедри активно працює над науковим підгрунтям реформування реабілітаційної служби України. Співробітниками розроблено Концепцію створення уніфікованого багатопрофільного реабілітаційного центру на базі Тернопільської міської комунальної лікарні №3, розроблена низка локальних протоколів реабілітації хворих різного профілю.

Значна увага приділяється розробці нових типових програм підготовки спеціалістів та магістрів фізичної терапії.

За час існування кафедри із 1999 року було:

– Розроблено нові способи лікування хворих з остеохондрозом та остеопорозом на основі застосування торфогрязей, рефлексотерапії та низькоінтенсивних фізичних факторів (ультразвукової та магнітолазерної терапії).

– Дослiджено щiльнiсть кiсткової тканини у хворих на деформуючий остеоартроз пiд час лiкування сiрководневими ваннами.

– Дослiджено механiзм впливу синглетно-кисневої терапiї при бронхiальнiй астмi.

– Вивчено стан iмунної системи у хворих на деформуючий остеоартроз пiд впливом санаторно-курортного лiкування.

– Доведено ефективнiсть використання мiкрохвильової резонансної терапiї при суглобовiй патологiї.

– Дослiджено механiзми зрушень у серцево-судиннiй системi студентiв при рiзних фiзичних навантаженнях.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано 142 роботи, захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертацiї.

Видано 4 посібники, 7 монографій, створено навчальний компакт-диск.

Наукові здобутки кафедри медичної реабілітації

(2009-2014 р)

Щорічно кафедра організовує та проводить науково-практичну конференцію із актуальних питань реабілітації та фізіотерапії в клінічній практиці.

Проведення щорічної конференції«Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги»

(2018 р)

Науковці кафедри активно співпрацюють із закордонними колегами. Зокрема, проф. Мисула, як відповідальний виконавець Українсько-Нідерландського проекту МАТРА протягом 2008 – 20010 років вивчав організацію надання фізіотерапевтичної допомоги та особливості навчального та наукового процесів у лікувальних та навчальних закладах Нідерландів.

Проводиться активний науковий діалог з колегами з Міжнародної клініки відновного лікування професора В.І. Козявкіна, з навчальних закладів Польщі (Бяла Підляска, Білосток та ін.)


Проф. В.І. Козявкін модерує дискусію щодо наукового обгрунтування методики інтенсивної нейрореабілітації.

(2017 р)

Підписання угоди про наукову співпрацю з Вищою медичною школою, Білосток, Польща, (зліва направо): ас. Ю.В. Завіднюк, доц.Н.Є.Лісничук. проф. І.М. Кліщ, проф. О.Є. Федорців

(2018 р)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Працівники кафедри постійно проводять обмін досвідом із закордонними партнерами. Зокрема, в 2019 році були проведені тренінгові курси з участю наших викладачів на клінічних базах Латвійської академії спорту та Варшавського університету фізичної підготовки імені Й. Пілсудського