Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» 23–24 вересня 2021 р.


В рамках Програми Європейського Союзу Еразмус+ «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine 2018-2021» REHAB 14 – 18 вересня 2020 року Тернопільським національним медичним університетом імені І.Я.Горбачевського МОЗ України організовано та проведено Осінні школи, в програмі яких відбулись дистанційні лекції та майстер-класи провідних європейських фахівців фізичної терапії з Латвійської академії спортивної освіти (Рига, Латвія) , Університету прикладних наук (Порі, Фінляндія), Академії фізичного виховання імені Йожефа Пілсудського (Варшава, Польща), Литовського університету спорту (Каунас, Литва), Національного університету фізичного виховання і спорту (Київ, Україна), Львівського державного університету фізичної культури імені Боберського (Львів, Україна). В роботі осінніх шкіл в них взяли участь 2394 учасники, які мали можливість долучитись до усіх лекцій, в яких піднімались питання та проблеми сучасної європейської та української реабілітаційної служби в цілому та фізичної терапії зокрема. Програма була наповнена як теоретичними аспектами організації, методологічного підходу, прийнятим європейським підходам у фізичній терапії, так і практичними майстер-класами.


Працівники кафедри постійно проводять обмін досвідом із закордонними партнерами. Зокрема, в 2019 році були проведені тренінгові курси з участю наших викладачів на клінічних базах Латвійської академії спорту та Варшавського університету фізичної підготовки імені Й. Пілсудського

Щорічно кафедра організовує та проводить науково-практичну конференцію із актуальних питань реабілітації та фізіотерапії в клінічній практиці.

Проведення щорічної конференції«Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги»

(2018 )

Науковці кафедри активно співпрацюють із закордонними колегами. Зокрема, проф. Мисула, як відповідальний виконавець Українсько-Нідерландського проекту МАТРА протягом 2008 – 20010 років вивчав організацію надання фізіотерапевтичної допомоги та особливості навчального та наукового процесів у лікувальних та навчальних закладах Нідерландів.

Проводиться активний науковий діалог з колегами з Міжнародної клініки відновного лікування професора В.І. Козявкіна, з навчальних закладів Польщі (Бяла Підляска, Білосток та ін.)


Проф. В.І. Козявкін модерує дискусію щодо наукового обгрунтування методики інтенсивної нейрореабілітації.

(2017)

Підписання угоди про наукову співпрацю з Вищою медичною школою, Білосток, Польща, (зліва направо): ас. Ю.В. Завіднюк, доц.Н.Є.Лісничук. проф. І.М. Кліщ, проф. О.Є. Федорців

(2018)

Наукова робота кафедри медичної реабілітації передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано 19 патентів на винахід, опубліковано понад 500 наукових праць у журналах і збірниках статей, зокрема за 2017-2018 р. опубліковано більше 20 статей, в тому числі закордоном - 8.

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

Науковi розробки кафедри спрямованi на вивчення лiкувального впливу низькоінтенсивних фiзiотерапевтичних процедур в поєднанні із мiсцевими природними лiкувальними факторами (сiрководневої води, хлоридно-натрiєвої ропи, сульфiдного торфоболота, голубої глини) та рефлексотерапією; наукове обгрунтованння системи медичної реабілітації для хворих з різною патологією і створення нових реабiлiтацiйних методик.

В даний час колектив кафедри медичної реабілітації сумісно із кафедрою фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання працюють над темою науково-дослідної роботи “ Клінічне обгрунтування використання болюсотерапії, пунктурної фізіотерапії та ЛФК у відновному лікуванні поперекового остеохондрозу ”.

Колектив кафедри активно працює над науковим підгрунтям реформування реабілітаційної служби України. Співробітниками розроблено Концепцію створення уніфікованого багатопрофільного реабілітаційного центру на базі Тернопільської міської комунальної лікарні №3, розроблена низка локальних протоколів реабілітації хворих різного профілю.

Значна увага приділяється розробці нових типових програм підготовки спеціалістів та магістрів фізичної терапії.

За час існування кафедри із 1999 року було:

– Розроблено нові способи лікування хворих з остеохондрозом та остеопорозом на основі застосування торфогрязей, рефлексотерапії та низькоінтенсивних фізичних факторів (ультразвукової та магнітолазерної терапії).

– Дослiджено щiльнiсть кiсткової тканини у хворих на деформуючий остеоартроз пiд час лiкування сiрководневими ваннами.

– Дослiджено механiзм впливу синглетно-кисневої терапiї при бронхiальнiй астмi.

– Вивчено стан iмунної системи у хворих на деформуючий остеоартроз пiд впливом санаторно-курортного лiкування.

– Доведено ефективнiсть використання мiкрохвильової резонансної терапiї при суглобовiй патологiї.

– Дослiджено механiзми зрушень у серцево-судиннiй системi студентiв при рiзних фiзичних навантаженнях.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано 142 роботи, захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертацiї.

Видано 4 посібники, 7 монографій, створено навчальний компакт-диск.

Наукові здобутки кафедри медичної реабілітації

(2009-2014 р)